Op de volgende internetsites kunt u informatie lezen over organisaties waar wij een binding mee hebben, o.a. via collecten en giften.

www.protestantsekerk.nl PKN: de Protestantse Kerk in Nederland

www.gereformeerdebond.nl Informatie over de Gereformeerde Bond

www.hgjb.nl Informatie over het jeugdwerk

www.gzb.nl Informatie over zending wereldwijd

www.izb.nl Informatie over zending binnen Nederland en De Herberg

www.dorcas.nl Informatie over Dorcas; alles over het werk wat Dorcas verricht

www.woordendaad.nl Informatie over Woord en Daad; armoedebestrijding in de derde wereld

www.hulpvoorhelden.nl Informatie over het Protestants Interkerkelijk Thuisfront - Hulp voor Helden

De Herberg Informatie over Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg in Oosterbeek

www.hervormdezondagsscholen.nl Bond van Hervormde Zondagsscholen